امروز : شنبه ۵ خرداد |

اعضای مجمع
آقای دکتر شمس اردکانی

آقای دکتر شمس اردکانی

سمت: رئیس راهبردی
دریافت فایل  
آقای علی محمودی سرای

آقای علی محمودی سرای

سمت: رئیس هیئت مدیره
دریافت فایل  
آقای شهرام دهستانی

آقای شهرام دهستانی

سمت: نائب رئیس هیات مدیره
دریافت فایل  
خانم  فریده فیروز فر

خانم فریده فیروز فر

سمت: عضو هیئت مدیره
آقای بهمن جعفری

آقای بهمن جعفری

سمت: عضو هیئت مدیره
آقای اسماعیل ابراهیمی

آقای اسماعیل ابراهیمی

سمت: عضو هیات مدیره
آقای محمد حسین حسنی الفت قراملکی

آقای محمد حسین حسنی الفت قراملکی

سمت: عضو هیات مدیره و دبیر
اقا ی اباذر براری

اقا ی اباذر براری

سمت: عضو هیات مدیره
آقای جلیل محمودی سرای

آقای جلیل محمودی سرای

سمت: بازرس
 
3368
close button