امروز : پنج شنبه ۱۶ آذر |

مطالب کاربردی -شركت اسلامي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادراتي
شركت اسلامي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادراتي
موضوع مقاله : شركت اسلامي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادراتي
ارائه مقاله : 1393/12/05
منبع : اتاق بازرگانی و صنعت اسل
 

شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و تضمین صادرات یکی از شرکت های وابسه به بانک توسعه اسلامی میباشد که در سال 1992 به تصویب هیات نمایندگان بانک توسعه اسلامی رسید.این شرکت در اول اوت 1994تاسیس و از ژوییه 1995 رسما فعالیت خودرا آغاز نمود.مرکز شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و تضمین صادرات در جده عربستان سعودی میباشد.سرمایه تصویب شده شرکت 400 میلیون دینار اسلامی (613 میلیون دلار) میباشد که در این میان IDB  به میزان 50 در صد از سرمایه تضمین شده شرکت تعهد پرداخت داردو کشورهای عضو  OIC نیز بر یک مبنای اختیاری 50 در صد باقیمانده را تعهد می نمایند.میزان عملیات انجام شده شرکت از زمان تاسیس تاکنون حدود 24 میلیارد دلاربوده است.

 

نکته دیگر مربوط به ریسک هایی است که مربوط به بیمه شدن از نظر بیمه سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی ویژه شرایط می باشند که میتوان آنها را در دودسته ریسکهای تجاری و ریسک های غیر تجاری طبقه بندی نمود همچنین شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتباری صادراتی محموله های صادراتی را تا 90 در صد خسارات از ریسک های تجاری و کشوری پوشش می دهد.

هدف شرکت در اساسنامه حمایت از مبادلات تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای اسلامی میباشد برای رسیدن به این هدف شرکت راه های زیر را با در نظر گرفتن اصول شریعت تدارک دیده است:
1-بیمه یا بیمه اتکایی تضمین صادرات در مقابل خطرات تجاری و غیرتجاری.
2-بیمه یا بیمه اتکایی سرمایه گذاری در کشورهای عضو در مقابل خطرات سیاسی ,موانع انتقال ارز, جنگ و ناآرامی های اجتماعی.
به منظور اجرای این هدف شرکت مذبور بیمه تضمین صادرات را در جهت پوشش عدم پرداخت واردکننده که ناشی از ریسک های تجاری یا غیر تجاری است ارائه میکند.
نکته دیگر مربوط به ریسک هایی است که مربوط به بیمه شدن از نظر بیمه سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی ویژه شرایط می باشند که میتوان آنها را در دودسته ریسکهای تجاری و ریسک های غیر تجاری طبقه بندی نمود همچنین شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتباری صادراتی محموله های صادراتی را تا 90 در صد خسارات از ریسک های تجاری و کشوری پوشش می دهد.

اهداف ICIEC
هدف اصلی این موسسه افزایش مبادلات تجاری و تقویت جریان سرمایه در میان کشور های عضو سازمان همکاریهای اسلامی می باشدو در این راستا خدمات زیر را ارائه می نماید:
1)بیمه اعتبارات صادراتی به منظور پوشش ریسک های تجاری و غیر تجاری
2)بیمه سرمایه گذاری به منظور پوشش ریسک های سیاسی از قبیل محدودیت های قانونی مصادره قانونی اموال وقوع جنگ و یا سایر اغتشاشات سیاسی و همچنین نقض مفاد قراردادتوسط دولت سرمایه پذیر
الف:بیمه اعتبارات صادراتی
در اینگونه خدمات ICIEC امکان تامین مالی اعتبار صادراتی از طریق بانکها را فراهم می نماید.اگر شرکت مورد نظر ارائه کننده خدماتی همچون مرابحه اجاره استصناع و یا هریک از انواع تامین مالی اسلامی باشد این شرکت قادر است ریسک اعتبار ضامن را با کمک به کاهش ریسک و افزایش کمیت و ارتقا کیفیت دارایی بیمه نماید و در صورت تایید اعتبارنلمه (LC) و افزایش حجم تجارت توسط شرکت متقاضی ICIEC می تواند در ریسک بانک صادر کننده شراکت نمایدتا زمینه برای افزایش حجم گردش مالی تجارت از طریق LC و افزایش صادرات برای شرکت متقاضی فراهم گردد.

1-سیاست جامع کوتاه مدت CSTP


ریسک های تحت پوشش این محصول شامل موارد ذیل میگردد:
-اختلاف بین بانک صادرکننده و خریدار
-عدم توانایی و یا امتناع خریدار به پرداخت
-ابطال قرارداد به صورت دلخواه از سوی خریدارمصادره توسط دولت متبوع خریدار
-جنگ یا نا آرامی مدنی در کشور متبوع خریدار/بانک صادرکننده
مزایای اصلی
-محافظت از ترازهای اصلی در مقابل عدم پرداخت با انتقال ریسک به ICIEC بدون مراجعه به فروشنده
-ارتقا رقابت پذیری
-افزایش فروش خارجی با ارائه انتخاب های متفاوت برای بازپرداخت به خریداران خارجیارائه حساب افتتاح مفتوح در عین حفاظت از فروشنده در برابر ریسک اعتباری در برابر ریسک اعتباری
-دسترسی به تسهیلات فزاینده سرمایهدر گردش با اعلام یک سیاست بیمه ای به بانک به عنوان ضمانت
واجدین شرایط
-شهروندان کشورهای عضو
-شرکت ها و یا سایر هویت های حقوقی مستمر در کشورهای عضو ICIEC یا شرکتها و اشخاص حقوقی که حداق 50 در صدسهامشان متعلق به IDB و یا شهروند کشور عضو مقیم خارج از منطقه IDB
-کالاهای مورد نظر باید حداقل 20-30 در صد ارزش افزوده از یک یا چند کشور را دارا باشند
-در خصوص کالاهای استراتژیک یا سرمایه ای موارد فوق نافذ نبوده با این حال خریدار می بایست در یکی از کشورهای عضو ساکن باشد
-کالاها نباید در شریعت اسلام دارای حرمت باشند
-کالا باید جهت ایجاد تنوع در خریداران در دسترس صادرکنندگان قرار گیرد
دوره پوشش:

1 سال

روند درخواست تسهیلات
-ارائه فرم درخواست
-تشکیل پرونده متقاضی
-ارائه کپی کارت بازرگانی
-ارائه کپی ثبت سند تجاری
-گزارش 3 ساله مالی
-فهرست خریداران
-ارائه فهرست خریداران بر اساس کشور و میزان سهم هرکشور
-نامه قبول درخواست سیاست بیمه ای


چگونگی ارائه تسهیلات توسط ICIEC
صادرکننده و واردکننده قرارداد فروش را امضا می نمایند
صادرکننده و ICIEC قرارداد بیمه را منعقد نموده و صادرکننده حق بیمه را می پردازد
صادرکننده کالاها را به مقصد حمل و این موضوع را به ICIEC اعلام مینماید
در صورتی که خریدار قادر به پرداخت نباشد صادرکننده ادعانامه را به ICIEC تسلیم می نماید که صادر کننده را واجد شرایط دریافت 90در صد ثمن معامله می نماید
ICIEC مبلغ را از خریدار دریافت و 10 در صد الباقی به فروشنده پرداخت می نماید
برنامه بیمه اعتبارصادراتی
برنامه بیمه سرمایه گذاری خارجی
برنامه بیمه اتکایی
بنگاه های اعتبار صادراتی موسسات تخصصی دولتی هستند که از رشد صادرات حمایت می نمایند.در برخی کشور ها این بنگاه ها خدمات بیمه ای و حمایت مالی ارائه می نمایند.ICIEC نیز خدمات بیمه اتکایی را به این موسسات در کشورهای عضو و یا سایر کشورها ارائه می نماید.
2-قرارداد تسهیم سقف تسهیلات
ریسک های تحت پوشش
-سیاست جامع کوتاه مدت CSTP
-سیاست معامله خاص
-سیاست بانک مادر
-سیاست بیمه اعتبار مستند
-موافقنامه اختیاری بیمه اتکایی برای بنگاه های اعتبار صادراتی در کشورهای عضو
مزایای اصلی
-توانایی مدیریت حجم بالایی از سیاست های کوتاه مدت
-افزایش سقف تعهد
-تنوع بخشی به ریسک سرمایه
-سهولت بیشتر
-انتقال به کارشناسان

شرایط دریافت تسهیلات
خریداران مستقر در کشورهای مجاز
استفاده از تسهیلات در دوره مقرر
استفاده از محصولات پوشش ریسک فوق
محدودیت ها در چارچوبهای تعیین شده می باشد
برای خریداران کالاهای صادراتی:4 میلیون دلار (کشورهای ریسک AوB) 2 میلیون دلار (سایر کشورهای ریسک) 10 میلیون دلار با مجوز تاییدی coface   یا atraduse info  یا تاییدیه atradius و شرکت اصلی تامین کننده اتکایی
برای خریداران داخلی:2 میلیون دلار (کشورهای ریسک BوA) 5 میلیون دلار (سایر کشورهای ریسک) 15 میلیون دلار با تاییدیه coface   یا atraduse info  یا تاییدیه atradius و شرکت اصلی تامین کننده اتکایی
برای سیاست بیمه اعتبار مستندDCIP  :25 میلیون دلار برای LC  نفت , گاز و محصولات پتروشیمی, 50 میلیون دلار با تاییدیه بیمه اتکایی اصلی برای تمامی انواع LC ها

شرکای ITAP
برنامه کمک های فنی گسترش سرمایه گذاری عملیات خود را با مشارکت شرکای ملی و بین المللی از جمله سازمان توسعه صنعتی ملل متحد , کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد, بانک عربی توسعه اقتصادی آفریقا, بنگاه ضمانت سرمایه گذاری های چند جانبه, انجمن جهانی سازمان های گسترش سرمایه گذاری , سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی , اتحادیه اتاق های بازرگانی ترکیه, هیات سرمایه گذاری اردن و .... یه انجام می رساند.


 

 

 
3867
close button