امروز : شنبه ۵ خرداد |

صفحه نخست

مجمع تجارت بازرگانی بین الملل IBF International Business Forum تشکل غیردولتی (NGO) از بازرگانان, صنعتگران و مدیران مسلمان بنگاه های اقتصادی و صنعتی است که برای ایجاد و تقویت شبکه های فعالیت های اقتصادی آنان کوشش میکند.عده ای از بازرگانان ایرانی فعال در بخش خصوصی به منظور توسعه روابط بازرگانی صنعتی و اجتماعی کشور و همچنین گسترش مبادلات فنی و آموزشی با مجامع مشابه در سراسر دنیا و اعضای آنها و نیز ارتقای سطح صادرات غیردولتی کشور که در نتیجه افزایش تولید و اشتغال در کشور را به همراه خواهد داشت و از ابتدای تاسیس IBF بین المللی نقش موثری داشتند به ایجاد و تاسیس IBF در ایران همت گماردند.نتیجه این تلاش تاسیس و ثبت ایران برای فردا-تولید و صادرات با مشارکت مدیران و کارآفرینان ایرانی به عنوان یک انجمن غیردولتی(NGO) در بهمن ماه 1380 گردید.

اعضای این تشکل غیردولتی از کارآفرینان بازرگانلن و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با همکاری اتاق های بازرگانی و انجمن های تخصصی میباشند که داوطلبانه به عضویت IBF در آمده اند. IBF بین المللی سالانه یکبار در یکی از کشورها کنگره برپا می نماید.هم اکنون 27 کشور عضو این سازمان بین المللی می باشند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی ایران در ساختار ارتباطی منطقه به عنوان پلی میان شرق و غرب و احیای مجدد راه ابریشم برای آمادگی در عرصه رقابت های منطقه ای و بین المللی و با عنایت به پتانسیل های موجود در ایران ایجاد ارتباطات و تسهیلات در سیستم اقتصادی داخلی و مبادلات خارجی یکی از عوامل مهم و ضروری در این زمان است.توسعه اقتصادی داخلی موجب پیشرفت های صنعتی رشد و توسعه مناسبات منطقه ای و بین المللی کشورهاست.

حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت خدمات و فن آوری ,عاملی مهم در توسعه اقتصادی کشورهاست و تشکل های بین المللی عامل رشد این بخش در هر کشور است.

با تشکیل سازمان و بازارهای مشترک در نقاط مختلف دنیا(آسیای مرکزی,اروپا,آمریکای جنوبی و جنوب شرقی آسیا)اندیشه و طرح تشکیل بازاری مشترک در بین کشورهای اسلامی فرایندی اجتناب ناپذیر می نماید و شاید در آینده ای نه چندان دور شاهد واحد پول مشترک بین کشورهای اسلامی باشیم.

هدف از برپایی این مجمع, شبکه سازی و گسترش شبکه های جدید ارتباطی بین اعضای ایرانی و دیگر کشورهای عضو, تشویق و توسعه تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم و رشد بازارهای سرمایه با معرفی فرصت های سرمایه گذاری و بازرگانی بین المللی بر اساس ارزش های مشترک پذیرفته شده را برای وصول به اهداف خویش در نظر دارد.

 
2227
close button