امروز : چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ |

اطلاعیه و اخبار -جلسه ی هم اندیشی و بحث وبررسی تعویض شماره پلاک جدید ترانزیت
400 || $size[1]>300){ $size[0] = ceil($size[0]*(3/4)); $size[1] = ceil($size[1]*(3/4));} $w = $size[0]; $h = $size[1]; echo(" \"$row_project[1]\" "); } ?>
 
 :  تیتر خبر
$y/$m/$d"); ?>
 :  تاریخ

 

 
close button