امروز : دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ |

اعضای مجمع
آقای علی محمودی سرای

آقای علی محمودی سرای

سمت: رئیس هیئت مدیره
دریافت فایل  
آقای دکتر علی شمس اردکانی

آقای دکتر علی شمس اردکانی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محمد حسین قراملکی

آقای محمد حسین قراملکی

سمت: عضو هیئت مدیره
دریافت فایل  
آقای شهرام دهستانی

آقای شهرام دهستانی

سمت: عضو هیئت مدیره
آقای بهمن جعفری

آقای بهمن جعفری

سمت: عضو هیئت مدیره
آقای مجید مطلق

آقای مجید مطلق

سمت: عضو هیات مدیره
آقای اکبر لشگری

آقای اکبر لشگری

سمت: عضو هیات مدیره
جلیل محمودی سرای

جلیل محمودی سرای

سمت: بازرس
آقای اسماعیل ابراهیمی

آقای اسماعیل ابراهیمی

سمت: عضو علی البدل
آقای رضا گیلک

آقای رضا گیلک

سمت: بازرس علی البدل
 
1930
close button