امروز : چهار شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ |

اطلاعیه و اخبار -رونمایی از کتاب استراتژی صنعت حمل و نقل ترکیه
رونمایی از کتاب استراتژی صنعت حمل و نقل ترکیه
 
رونمایی از کتاب استراتژی صنعت حمل و نقل ترکیه
 :  تیتر خبر
1394/12/08
 :  تاریخ

  
در جلسه دیروز مجمع ایران برای فردا که به ریاست مجمع و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد ،موضوع کلیدی ضرورت و اهمیت صنعت حمل و نقل در کشور مطرح شد. آقای علی محمودی سرای ضمن خیر مقدم  به حضار محترم در این نشست کاری به اهمیت و جایگاه بخش حمل و نقل در توسعه همه جانبه کشوراشاره کرد.همچنین رو نمایی از کتاب استراتژی صنعت حمل و نقل ترکیه  در این مراسم انجام شد. این کتاب با مقدمه ای از علی محمودی سرای تحت عنوان ارتقای صنعت حمل و نقل پییش نیاز توسعه اقتصادی کشور آغاز می شود و درادامه به تجزیه و تحلیل زیرساخت ها ی حمل و نقلی کشور ترکیه تحت مدل SWOTمی پردازد.    

 

 
2318
close button